0592 40 88 77
HomeSoftware projectenBlogsContact

Privacy statement

Privacyverklaring ultraware

De privacy van bezoekers van onze website, onze klanten en onze medewerkers is voor Ultraware van groot belang. Wij gaan dan ook bijzonder zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij verwerken. In deze privacyverklaring geven we aan welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, waarvoor we de gegevens gebruiken en wie inzage hebben in deze gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-07-2021.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Ultraware verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Doelen en grondslagen van het verwerken

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die we met je hebben:

 • Om het ontwikkelen en beheren van de software mogelijk te maken;
 • Om je te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze software;
 • Om de diensten van Ultraware aan jou te factureren;


Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ultraware:

 • Om je informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van Ultraware en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de website en/of onze software


Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Om contact met je op te nemen naar aanleiding van het invullen van een contactformulier op de website;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Ultraware en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ultraware bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beƫindiging van de overeenkomst of na de laatste bewerking van de gegevens.

Ultraware kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Ultraware verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ultraware deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ultraware blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Ultraware gebruikt op haar website functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Daarnaast wordt er ook gebruikt gemaakt van analytische cookies voor het monitoren van het gebruik van de website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ultraware en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ultraware.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Ultraware wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging van persoonsgegevens

Ultraware neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ultraware.nl


Contactgegevens

Neen contact met ons op via de contactpagina.

Lauwers 18, Assen+ 31 (0) 592 40 88 77info@ultraware.nl

Privacy statement